top of page

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda | Merry Christmas & a Happy New Year

Hoffai Clwb Pêl-droed Tref y Bala ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb, wrth i ni fynd i mewn i ddyddiau olaf yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn 'roller-coaster'!


Yn gyntaf, hoffem ddiolch i'r holl wirfoddolwyr gweithgar sy'n cyfrannu gymaint i'n clwb, boed hynny ar diwrnod gêm fel Stiward, Gweithio'r fan byrger, Gweithio ar y giât, tacluso'r cae neu fynychu'r Pwyllgor Cyfarfodydd, mae nhw i gyd wedi bod yn ardderchog trwy gydol y flwyddyn, drwy flwyddyn anodd ym Maes Tegid. Felly, mae angen diolch enfawr i'n gwirfoddolwyr!


Hoffem hefyd ddiolch i bob un sydd wedi noddi'r clwb, mewn unrhyw ffordd, p'un a yw'n Noddwr Clwb, Noddwr Diwrnod Gêm, Noddwr Pêl neu'n Noddwr Chwaraewr, mae eich cyfraniadau yn mor bwysig i'n clwb, a ni allem ddiolch digon i chi am eich cefnogaeth barhaus.


Rhaid diolch yn fawr iawn i'n Swyddogion y Clwb, sy'n gweithio'n ddiflino y tu ôl i'r llenni i sicrhau bod y clwb yn rhedeg yn llyfn. Heb amheuaeth, mae hi wedi bod yn un o'r flynyddoedd anoddaf i'r clwb oddi ar y cae, felly rydyn ni'n eich annog chi i gyd i gael seibiant mawr ei angen dros gyfnod y Nadolig!


Rhaid inni ddiolch i bob un o'n timau Academi a'n Ail-dîm am ddelio â'r Dychwelyd nol i Chwarae a dychwelyd i safon dda o Bêl-droed ar ôl cyfnod mor hir i ffwrdd. Rydym yn edrych ymlaen at yr hyn y mae 2022 yn dod â chi i gyd, a gobeithiwn y gallwch chi ddychwelyd nol i chwarae cyn gynted â phosib yn dilyn Cyhoeddiad diweddar y Llywodraeth.


Mae angen diolch yn fawr i’n Rheolwyr Tîm Cyntaf a’n Chwaraewyr sydd wedi gweithio’n agos gyda’i gilydd i gynnal y safonau uchel yr ydym wedi dod i’w disgwyl ym Maes Tegid, gan gymhwyso eto ar gyfer Cystadleuaeth Ewropeaidd y tymor diwethaf! Er gwaethaf ychydig o ganlyniadau heb â mynd ein ffordd ni eleni, rydym yn disgwyl i'r egwyl hir hon roi gorffwys mawr ei angen i bawb, ac i ddod yn ôl yn adfywiol ac yn barod am hanner nesaf y tymor!


Yn olaf ond nid lleiaf, diolch i'n holl gefnogwyr! P'un a ydych wedi mynychu â Maes Tegid, wedi teithio i ffwrdd neu hyd yn oed wedi dilyn ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn ac eisoes ni allwn aros i gael gwylwyr yn ôl yn cefnogi'r clwb yn 2022!


Mae cymaint o unigolion y gallem eu ddiolch, fodd bynnag mae cymaint ohonoch chi! Rydych chi i gyd yn gwybod pwy ydych chi, ac rydyn ni'n eich gwerthfawrogi chi'n annwyl.


Gobeithio y cewch chi gyd Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda, a gobeithiwn y byddwch chi gyd yn aros yn ddiogel ac yn iach. 

Bala Town Football Club would like to wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year, as we head into the final days of what has been a roller-coaster year!


Firstly, we would like to thank all of our hard-working volunteers who contribute so much to our club, whether it be on Matchday's as a Steward, Working the burger van, Ball Retriver, Working the gate, tidying the ground or attending the Committee Meetings, they've all been tremendous throughout what has been a tough year at Maes Tegid. Therefore, a massive thank you is needed for our volunteers!


We would also like to thank all of our club sponsors, who are crucial to the future of our Club, whether it be a Club Sponsor, Matchday Sponsor, Ball Sponsor or a Player Sponsor, your contributions are the lifeblood of our club, and we could not thank you all enough for your continued support.


A huge thank you must go to our Club Officials, who work tirelessly behind the scenes to ensure the smooth running of the club. Without doubt, it's been one of the toughest year's for the club off the pitch, therefore we encourage you all to have a well needed break over the Christmas period!


We must thank all of our Academy teams and Reserve team for dealing with the Return To Play and returning to a good standard of Football after such a long period away. We look forward to what 2022 brings to you all and we hope you can once again return to play ASAP following the recent Government Announcement.


A big thank you is needed for our First Team Management and Players who have worked closely together to maintain the high standards which we have come to expect at Maes Tegid, again qualifying for a European Competition last season! Despite a few results not going our way this year, we expect this long break to give everyone a well needed rest, and to come back rejuvenated and hungry for the next half of the season!


Last but not least, thank you to all our supporters! Whether you've attended Maes Tegid, travelled away or even followed our social media platforms, your support is very much appreciated and we already can't wait to have spectators back supporting the club in 2022!


There are so many individuals we could thank, however there are so many of you! You all know who you are, and we appreciate you dearly.


We hope you all have a very Merry Christmas and a Happy New Year, and we hope you all stay safe and well.

Kommentare


bottom of page