top of page

Club Statement: Reserves / Ail DîmGyda gofid a thristwch yw cyhoeddi, yn dilyn wythnosau lawer o waith caled tu ôl i'r llenni rydym wedi bod yn aflwyddiannus yn ein hymdrech i recriwtio neu gadw chwaraewyr presennol i'n ail dîm.


Yn anffodus nid oes gennym unrhyw ddewis ond rhoi gwybod i Gymdeithas Bêl-droed Cymru ein bod yn tynnu'n ôl o'r Gynghrair ac na fyddwn yn gallu cyflawni unrhyw un o'r gemau ar gyfer y tymor hwn.

Yn anffodus nid y chwaraewyr yn unig nad oeddem yn gallu eu denu i ymuno â ni. Roeddem yn ddyledus dros ben i Al Kip am yr holl ymdrech a roddodd i redeg y ail dîm dros y blynyddoedd diwethaf ond ni allai barhau i wneud hyn ar ei ben ei hun ac rydym unwaith eto wedi bod yn aflwyddiannus, er gwaethaf cryn ymdrech wrth geisio dod o hyd i ddau neu fwy o bobl i gynorthwyo Al.


Roedd oddi ar y cae yn anodd iawn wrth drefnu amser ar y cae 3G a'r gwaith gweinyddol.

Byddwn yn colli ein ail dîm yn aruthrol a gallwn ond diolch iddynt i gyd am eu hymdrechion, eu hymrwymiad ac yn enwedig yr adloniant.


Bydd y Clwb yn gweithio'n galed i ailsefydlu yr ail dîm ond bydd hyn ond yn bosibl gyda strwythur cryf oddi ar y cae yn ei le ynghyd â Thîm Rheoli o 3 person i gydweithio i arwyddo chwaraewyr.

Gobeithio y gallwn ail sefydlu hwn ar gyfer tymor 2023/24. Mae'n wir yn ddiwrnod trist i'r Clwb.


It is with sincere regret and sadness to announce that following many weeks of extremely hard work behind the scenes we have been unsuccessful in our attempt to recruit or keep existing players for our Reserves team.


We have unfortunately no option but to inform the Football Association of Wales that we are withdrawing from the Reserve League and will be unable to fulfil any of the fixtures for this season.


Unfortunately, it was not just the players which we were unable to attract to join us. We were extremely indebted to Al Kip for all the effort he put into running the Reserves over the last few years, but he could not carry on doing this on his own and we have again been unsuccessful, despite considerable effort in trying to find two or more people to assist Al.


Off the field was very difficult as well for Ruth, Gill, and Nigel, juggling and organising the 3G and confirming fixtures, reporting data and registrations.


We will hugely miss our Reserves and can only thank them all for their efforts, commitment and especially the entertainment.


The Club will work tirelessly to re-establish a Reserve side, but this will only be possible with a strong off the field structure in situ combined with a 3-person Management Team to work together to drive recruitment of players.


We will be able to get this set up for 2023/24 season. It is indeed a sad day for the Club.Comments


bottom of page